Publications

2018

WiSh: Towards a Wireless Shape-aware World using Passive RFIDs

Haojian Jin, Jingxian Wang, Zhijian Yang, Swarun Kumar, and Jason I. Hong

Mobile Systems, Applications, and Services (Mobisys)